محصولات دارای گواهینامه Ok Bio-Based

1400/12/21

محصولات دارای گواهینامه Ok Bio-Based

ok Bio-Based برچسبی است برای محصولاتی که مواد اولیه زیست تخریب پذیر دارند.

این برچسب را بعد از آنکه سازنده محصولات، گواهینامه مربوطه را دریافت کرد، می تواند روی بسته بندی  

بیرونی یا خود محصول بچسباند تا آن را از محصولات رایج پتروشیمی متمایز کند. این گواهینامه کیفیت بالا 

در تجدید پذیری مواد خام را تضمین می کند هدف این گواهینامه کمک به مشتریان برای تشخیص این

محصولات و همچنین کمک به فروشندگان برای بهبود رقابت پذیری در بازار محصولات تجدید پذیر است.

این گواهینامه از september 2009 آغاز شد، در این گواهینامه محصولات بر اساس محتوای بر پایه ی کربن 

 (نشاسته و محتویات گیاهی) به یک ستاره، دوستاره، سه ستاره و چهارستاره رتبه بندی می شوند:

-محصولاتی که بین 20 تا 40 درصد کربن داشته باشند، یک ستاره به آن ها تعلق می گیرد.

-محصولاتی که بین 40 تا 60 درصد کربن داشته باشند، دو ستاره به آن ها تعلق می گیرد.

-محصولاتی که بین 60 تا 80 درصد کربن داشته باشند، سه ستاره به آن ها تعلق می گیرد.

-و محصولاتی که 80 تا 100 درصد کربن داشته باشند، چهار ستاره به آن ها تعلق می گیرد.

این محصولات به حل مشکلات زیست محیطی و سوخت های فسیلی و گازهای گلخانه ای نیز کمک می کنند.