کیسه زباله 70*55

2950 تومان 2950 تومان

( یک کارتن)

کیسه زباله 90*70

2950 تومان 2950 تومان

( یک کارتن)

کیسه زباله 100*80

2950 تومان 2950 تومان

( یک کارتن)

کیسه زباله 120*90

2950 تومان 2950 تومان

( یک کارتن)

کیسه زباله 120*100

2950 تومان 2950 تومان

( یک کارتن)

کیسه زباله 140*120

2950 تومان 2950 تومان

( یک کارتن)

کیسه زباله 70*55 زرد

ناموجود ناموجود

( یک کارتن)

کیسه زباله 90*70 زرد

2950 تومان 2950 تومان

( یک کارتن)

کیسه زباله 100*80 زرد

2950 تومان 2950 تومان

( یک کارتن)

کیسه زباله 120*90 زرد

2950 تومان 2950 تومان

( یک کارتن)

کیسه زباله 120*100زرد

2950 تومان 2950 تومان

( یک کارتن)

کیسه زباله 140*120زرد

2950 تومان 2950 تومان

( یک کارتن)
1