مقایسه تغییرات حقوق و مزایای کارگران در سال 97 و 98

1398/01/18

حداقل دستمزد کارگران در سال 98 یک میلیون و 517 هزارتومان است.

افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال 98 نسبت به 97 و درصد تغییرات آن در جدول ذیل: