تولید پلاستیک طبیعی از کاهو

1396/11/28

شیرابه موجود در کاهوی خاردار، بسیار شبیه به پلیمرهای موجود در پلاستیک طبیعی است که این موضوع توسط دانشمندان بعد از مطالعه مقاله ای که در سال 2006 منتشر کردند, کشف شد.

پس از کشف این موضوع, محققان تحقیقات خود را بر روی دو نمونه مجزای کاهوی خاردار که در شرق واشنگتن جمع آوری شده بود شروع کردند.

محتوای پلاستیک، شکل برگ  و تمایل این گیاهان برای تولید ساقه گل‌دهنده با یکدیگر تفاوت داشت.

 محققان نواحی موجود در کد ژنتیکی مرتبط با تولید پلاستیک را در کاهو توصیف کردند. این یافته‌ها راه را برای پرورش‌دادن ویژگی‌های مطلوب و ارائه منبع جدید جهت تولید پلاستیک طبیعی هموار می‌کند.

دانشمندان نه تنها قادر به شناسایی نشانگرهای ژنتیکی محتوای پلاستیکی شدند, بلکه شیوه رشد کردن این گیاهان و چگونگی تولید ساقه گل دهنده توسط آن را نیز یافتند.

ویژگی‌های کاهوی پرورش‌یافته مانند برگ‌های فراوان، ساقه منفرد و تولید تاخیری ساقه گل‌دهنده، مخالف ویژگی‌هایی مطلوب برای تولید پلاستیک هستند.

با این حال، کاهوی خاردار با چندین ساقه، امکان برداشت چندگانه محصولات و همچنین به حداکثر رساندن محصولات پلاستیکی را فراهم می‌کند.

دانشمندان بر این باورند ویژگی‌های دیگر از جمله کارآمدی در مصرف آب، امکان رشدکردن کاهوی خاردار با حداقل باران را می‌دهد.